new sample quiz

Welcome to your new sample quiz

खालीलपैकी भाववाचक नाम ओळखा.
खालील वाक्यात दिलेला अधोरेखित शब्द कोणते कार्य करतो ते सांगा. ‘‘दशरथाने कैकयीला दोन वर दिले.”
मिठामुळे जेवणाची रुची वाढते. – या वाक्यात किती नामे आहेत?
\[\frac{x+y}{y-z}\] =
\[sqrt{\frac{a}{b}\] =
\[$$\left(\frac{x^2}{y^3}\right)$$\] =